salgsbetingelser

Salgsbetingelser Tinnsoldater

Standard salgsbetingelser for

forbrukerkjøp av varer over Internett

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for

forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres

hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven,

angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige

rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne

avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,

men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre

forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i

bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid

mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran,

så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp

av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger er NORSEMEN MINIATURES AS , SANDDALSRINGEN 74 / 5225 /

Nesttun, post@tinnsoldater.no , Tlf nr: 97 08 55 07, Org nr: 927 662

221, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende

som kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal

betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere

kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til

selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i

tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperensbestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik

feil.

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra

selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren

reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme

dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av

varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra

mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Leveringstiden er 3-7 dager, helligdager kan ha påvirkning på leveringstiden,

gjerne ta kontakt om spørsmål vedrørende din bestilling.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren

levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etterbestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er

særskilt avtalt mellom partene.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått

varene levert i tråd med punkt 6.

 1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av

varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra

fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen

ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste

virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og

meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter

varen(e) er mottatt.● Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av

identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er

mottatt.

 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter

siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen

dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger

angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende

opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten.

Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12

månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen

mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig

opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper

dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er

avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke

returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av

angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens

art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving

eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan

kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig

opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperensbeslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake

betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem

dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 1. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til

avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på

kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens

kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve

oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være

skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan

imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som

selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor

ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens

interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid,

kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig

lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen

oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.

Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve

kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere

varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for

inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at

leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter

leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav

om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om

leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette

gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes

hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i

betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 1. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at

den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han

eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok

dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt

oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er

reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på

kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven

kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom

retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve

erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av

tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom

gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige

kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har iutgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme

mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller

omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til

forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom

særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens

betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når

mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen

eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan

selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter

omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve

avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etteromstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og

et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er

varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge

med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold

eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke

heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig

tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan

selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger

kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende

betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli

holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varerDersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper

med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å

levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg

til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer

dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved

forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med

mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med

personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er

nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er

nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i

lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke

å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperenta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig

på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en

klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.